Komornik sądowy zgodnie z art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm.) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik sądowy wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułów wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego.

Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności wierzyciela.

Komornik sądowy:

 • działa na rzecz wierzyciela,
 • działa jako funkcjonariusz publiczny,
 • ma prawo stosować przewidziane prawem środki przymusu,
 • ma prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Miłosz Podżerek wykonuje następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Miłosz Podżerek poza wyżej wskazanymi zadaniami wykonuje także następujące czynności:

 • na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
 • na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
 • sporządza protokół stanu faktycznego;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
 • poszukuje majątku dłużników na zlecenie wierzyciela

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Miłosz Podżerek informuje, iż z dniem 01.01.2019r. wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z wyjątkiem spraw:

 • egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Jak wszcząć postępowanie?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Wierzyciel może złożyć go pisemnie bądź za pomocą portalu EPU (ID EPU 2617).

WNIOSKI

Przejdź do wniosków

 

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

 • oznaczenie komornika, do którego jest składany,
 • wskazanie wierzyciela i dłużnika (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych),
 • wskazanie świadczenia, które ma wyegzekwować komornik

Do wniosku należy DOŁĄCZYĆ oryginał tytułu wykonawczego (np. wyroku, postanowienia sądu z klauzulą wykonalności).

Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika jest możliwe odrębnym wnioskiem wierzyciela.

Istotne jest aby we wniosku wskazać wszelkie informacje dotyczące majątku dłużnika, bowiem pozwolą one na szybszą i skuteczniejszą egzekucję. Istotnymi informacjami dla komornika są np. posiadane rachunki bankowe, realizowane przez dłużników zlecenia na rzecz innych podmiotów, aktualne miejsca zamieszkania czy zameldowania.

Jeżeli wierzyciel nie posiada takich informacji, to nie stoi to na przeszkodzie skutecznej egzekucji. Wierzyciel może bowiem zlecić zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 801 (2) Kpc. Komornik za pomocą dostępnych mu systemów teleinformatycznych ustali składniki majątku dłużnika pozwalające na skuteczną egzekucję. Poszukiwanie majątku ma na celu ustalenie rachunków bankowych, wynagrodzenia, pojazdów mechanicznych, nieruchomości, wierzytelności (np. z tytułu umowy najmu/ dzierżawy/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło).

Co dalej?

Po zarejestrowaniu sprawy Komornik podejmuje czynności, których zażądał wierzyciel we wniosku.

Dużą rolę odgrywa dochodzenie mające na celu ustalenie majątku dłużnika. Następuje to poprzez szeroki zakres czynności terenowych w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika w porach dnia zapewniających ich skuteczność, a także dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
Wszystko to umożliwia szybką i skuteczną egzekucję należności.

W kancelarii korzystamy z następujących systemów teleinformatycznych:

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców to system pozwalający na ustalenie informacji o pojazdach i ich właścicielach.

OGNIVO e-KIR

Elektroniczny system służący do odnajdywania rachunków bankowych dłużników w większości banków w Polsce. Obecnie w centralnej informacji uczestniczy 38 banków komercyjnych, 554 banków spółdzielczych oraz 42 Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK).

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pozwala na ustalenie działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużników oraz innych danych z tym związanych.

Komornik Online

System umożliwiający dostęp do wirtualnych akt postępowania.

ZUS-PUE online

Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS umożliwia poszukiwanie przychodów emerytalno-rentowych dłużników oraz ustalanie danych o prowadzonej działalności gospodarczej.

EPU

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Pozwala na uzyskanie nakazu zapłaty w formie elektronicznej oraz wystąpienie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w takiej samej formie. Więcej informacji na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl.

CPD-MSW

Dostęp do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW pozwala na uzyskiwanie informacji o aktualnym miejscu zameldowania dłużnika oraz o jego danych osobowych.

CBDKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych pozwala na ustalenie posiadanych przez dłużników nieruchomości (np. działek, domów, mieszkań).

Rejestr zastawów online

Rejestr Zastawów pozwala na ustalenie informacji o obciążeniu danej rzeczy bądź prawa zastawem rejestrowym, będącym jedną z form zabezpieczenia wierzytelności.

Zadzwoń
Wyznacz trasę