Komornik sądowy zgodnie z art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm.) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Miłosz Podżerek informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.), z wyjątkiem spraw:

 • egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Miłosz Podżerek co do zasady uprawniony jest do wykonywania określonych czynności egzekucyjne na terenie obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, z zastrzeżeniem treści art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm.).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Miłosz Podżerek na podstawie art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm.) podejmuje następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.1);
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Miłosz Podżerek poza wyżej wskazanymi zadaniami zgodnie z art. 3 ust 4 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm.) wykonuje następujące czynności:

 • na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
 • na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
 • sporządza protokół stanu faktycznego;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
 • poszukuje majątku dłużników na zlecenie wierzyciela.

W kancelarii dużą rolę odgrywa dochodzenie mające na celu ustalenie majątku dłużnika tj. poszukiwanie majątku dłużnika. Następuje to poprzez szeroki zakres czynności terenowych w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika w porach dnia zapewniających ich skuteczność, a także dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Wszystko to umożliwia szybką i skuteczną egzekucję należności.

W kancelarii korzystamy z następujących systemów teleinformatycznych:

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców to system pozwalający na ustalenie informacji o pojazdach i ich właścicielach.

OGNIVO e-KIR

Elektroniczny system służący do odnajdywania rachunków bankowych dłużników w większości banków w Polsce. Obecnie w centralnej informacji uczestniczy 38 banków komercyjnych, 554 banków spółdzielczych oraz 42 Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK).

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pozwala na ustalenie działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużników oraz innych danych z tym związanych.

Komornik Online

System umożliwiający dostęp do wirtualnych akt postępowania.

ZUS-PUE online

Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS umożliwia poszukiwanie przychodów emerytalno-rentowych dłużników oraz ustalanie danych o prowadzonej działalności gospodarczej.

EPU

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Pozwala na uzyskanie nakazu zapłaty w formie elektronicznej oraz wystąpienie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w takiej samej formie. Więcej informacji na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl.

CPD-MSW

Dostęp do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW pozwala na uzyskiwanie informacji o aktualnym miejscu zameldowania dłużnika oraz o jego danych osobowych.

CBDKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych pozwala na ustalenie posiadanych przez dłużników nieruchomości (np. działek, domów, mieszkań).

Rejestr zastawów online

Rejestr Zastawów pozwala na ustalenie informacji o obciążeniu danej rzeczy bądź prawa zastawem rejestrowym, będącym jedną z form zabezpieczenia wierzytelności.